Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS

Apvienība “Apeirons” ir nevalstiska organizācija, kuras darbības mērķis ir cilvēku ar Invaliditāti integrācija sabiedrībā. Dibināta 1997. gadā.

Apvienība „Apeirons” ir viena no vadošajām nevalstiskajām Latvijā. Organizācijas projekti ir vērsti uz jaunu ideju realizēšanu un cita skatījuma veidošanu. Tomēr kā lielākās prioritātes vienmēr ir bijušas, ir un būs cilvēcisks skatījums, neatkarīgas dzīves nodrošināšana, kā arī vienlīdzīgu iespēju radīšana tādās jomās kā izglītība, nodarbinātība, sociālā drošība. Savā darbībā un projektos vienmēr esam iedrošinājuši cilvēkus aktīvai dzīves pozīcijai un pašam savas dzīves plānošanai, kā arī esam parādījuši tādas integrācijas iespējas, kuras līdz šim nav bijušas apzinātas. Tādējādi ir radies ePieejamības centrs, Apeirona videostudija, Auklīšu dienests, Vides pieejamības ekspertu institūcija, kā arī daudz citas jaunas lietas.

Organizācijai ir arī vairākas mājas lapas http://www.apeirons.lv/, http://www.videspieejamiba.lv/, http://www.varcentrs.lv/, http://www.viegls.lv/, kurās atspoguļojam aktuālāko informāciju un aktualitātes nozarē. Kopš 2009. gada darbojas arī Apeirons Video, kura sižetos ne tikai var uzzināt pēdējos jaunumus, bet arī iegūt kādu noderīgu padomu vienā vai otrā jomā.

Galvenie darbības virzieni:
 • interešu aizstāvība
  Veidojam sadarbību ar reģionālajām NVO un vietējām pašvaldībām. Organizējam seminārus un apmācības, kā arī organizējam dažādas akcijas un pasākumus. Piedalāmies dažādās darba grupās un padomēs, lai pēc iespējas vairāk popularizētu cilvēku ar invaliditāti iespējamos problēmrisinājumus
 • nodarbinātība
  Apeirona darbinieki sniedz regulāras konsultācijas un palīdz cilvēkiem ar invaliditāti iesaistīties darba tirgū, kā arī palīdz darba devējiem atrast sev vispiemērotāko darbinieku.
 • vides pieejamība
  Regulāri pieejamas vides monitoringi un gada izvērtējums “Zelta kruķis”. Piedāvājam veikt pieejamas vides auditu un dažādu ēku izvērtējumu. Izstrādājam standartus un ieteikumus.
 • cilvēktiesības
  Aktīvi iesaistāmies cilvēktiesību izvērtēšanā un izstrādājam ieteikumus to veicināšanā.
 • iekļaujošā izglītība
  Realizējam iekļaujošās izglītības projektus un attīstām sadarbību dažādām skolām.
 • e-pieejamība
  Veicinām izpratni par IT tehnoloģiju palīdzošo lomu cilvēku ar invaliditāti dzīvē un iespējām pielāgot datoru atbilstoši lietotāju vajadzībām. Organizējam datorkursus un konsultējam par Web pieejamības standartiem.
 • auklīšu dienests
  Patreiz organizācijā nodarbinām vairāk kā 40 auklītes, kuras ikdienā palīdz ģimenēm, kurās aug bērni ar ļoti smagu invaliditāti. Patreiz Latvijā tas ir vienīgais precedents šāda pakalpojuma organizēšanai.
 • jauniešu kustība
  Apvienībā ir izveidojusies spēcīga jauniešu kustība, kura ar katru aktivitāti un pasākumu, iesaista jaunus cilvēkus sabiedrības norisēs. Jaunieši rīko seminārus, talkas, apmācības, tikšanās, nometnes, plostu braucienus un citas reizēm pat pārgalvīgas aktivitātes.
 • brīvprātīgais darbs
  Organizācijā regulāri strādā kā Latvijas tā arī ārzemju brīvprātīgie, kuri ar savu darbu un zināšanām, veicina dažādu nozaru attīstību cilvēkiem ar invaliditāti labvēlīgā gultnē.
 • ratiņdejas
  Jau kopš 1999. gada apvienībā darbojas ratiņdeju studija. Ratiņdejotāji ir piedalījušies dažādu pasākumu atklāšanā, kā arī piedalījušies Eiropas un Pasaules čempionātos.
 • Apeirona videostudija
  Kopš 2005. gada veidojam īsfilmas un sižetus par dažādām cilvēkiem ar invaliditāti svarīgām dzīves jomām. 2007. gadā īsfilma “Cits skatu punkts” ieguva 1. vietu Francijas kinofestivālā “cilvēki ar invaliditāti mūsu vidū”
 • cita darbība
  Piedalāmies arī citos nacionālajos un starptautiskajos projektos, kas palīdz uzlabot cilvēku ar invaliditāti dzīvi Latvijā, veicina sapratni un toleranci!

More pages